तथ्यांकिय विवरण

तथ्यांकिय विवरण

गा.वि.स अनुसार जनसंख्या विवरण

सि.नं गा.वि.स कुल घरधुरी कुल महिला कुल पुरुष कुल जनसंख्या
मान्म ६५७ ३६५७ ३५८५ ७२४२
दाहा ६३० २३१५ २२६९ ४५८४
पाखा ७६३ २११९ २०७७ ४१९६
वदालकोट ६१६ १४५१ १४२२ २८७३
नानीकोट १०६४ २८५१ २७९५ ५६४६
राम्नाकोट ५५५ १८१६ १७८० ३५९६
फुकोट ८१३ २६६० २६०८ ५३६८
स्यूना ८०९ २६१६ २५६४ ५१८०
सिपखाना ७८९ २३९७ २३४९ ४७४६
१० मुम्रा ४९४ १४१३ १३८५ २७९८
११ मेहलमुडी ५७१ २२५८ २२१३ ४४७१
१२ रकु ५६४ २०१८ १९७८ ३९९६
१३ रुप्सा १०५३ १८९९ १८६१ ३७६०
१४ कोटवाडा ४४१ ३५३८ ३४६८ ७००६
१५ कुमालगाउ ८१७ १८६९ १८३२ ३७०१
१६ लालु ८१९ २९०४ २८४७ ५७५१
१७ भर्ता ६६५ २८९० २८३३ ५७२३
१८ सुकटीया ११०५ २२९० २२४५ ४५३५
१९ मुग्राहा ६६९ १३२४ १२९८ २६२२
२० गेला ५४६ १९१८ १८८० ३७९८
२१ ओदानकु ५६१ २१०० २०५९ ४१५९
२२ चिल्खाया ९०९ २१२७ २०८५ ४२१२
२३ छाप्रे ६४८ १७८१ १७४५ ३५२६
२४ जुविथा ५३४ १२३८ १२१३ २४५१
२५ राचुली ५४० १३५७ १३३१ २६८८
२६ फोईमहदेव ५८७ १८८२ १८४४ ३७२६
२७ थिर्पु ६१५ २०२६ १९८६ ४०१२
२८ धौलागोह १११७ ३४५७ ३३८९ ६८४६
२९ खिन ७१२ १७८३ १७४७ ३५३०
३० मालकोट ५१६ १८७३ १८३८ ३७१४
कुल जम्मा २११७९ ६५८३० ६४५२६ १३०३५६

कालीकोट जिल्लालाई राजनैतिक दृष्टिकोणले विभिन्न ९ इलाका र ३० गाँउ विकास समितिहरुमा विभाजन गरिएको छ। प्रत्येक गाउ विकास समितिहरुका साथै वडा अनुसारका प्रमुख वस्तीहरुको नामावली देहाय अनुसार रहेको पाइन्छ।

ईलाका नं. सि.नं. गा.वि.स

को नाम

गाँउ टोलको नाम
मान्म १- सेरी, गैरागाउँ, वाईसेवाडा, धैरनी, थामकोट, आहाले, मेग्र, गोराववाडा, कामीवाडा,

२-थामकोट, मेग्र, गोरालवाडा, कामीगाउँ,

३- विष्टवाडा, वाहुनवाडा, गुवालदेव, चौर,

४-तल्लो ठकुरीवाडा, दमाईवाडा, भाटाकाटीया,

५-ठकुरीवाडा, चौर, कामीगाउँ, राली, पानीपातल, डोहोल, मटटामाड, खाडाचक्र, छेपारे वजार,

६-ऐरेडा, वद्रीगाउ, दमाईवाडा, गल्ली,

७-ताडी, कामीगाउँ, घटालीगाउँ, दमाईगाउँ, चिउरेला, मोटेलीवाडा,

८-ठकुरीगाउ, ताडि पाण्डेगाउ टोल,

९-ताडि पाण्डेगाउँ, लोटेझाड, दहवन, विगारेचाखा, चौथो, सियला ।

दाँहा १-लाफिया, मटेला, सिप्तु, राटाडाप,

२-कार्किवाडा, ढाडगाउँ, गारुवा, सालिम्वाडा,

३-विउरी, घोडेना,

४-विरुम्वाडा, तलीवाडा, जेठोवाडा, राचुवाडा,

५-डाँडावाडा, वुढावाडा, दमाईवाडा,

६-सेरागाउँ, कामीगाउ,

७-गोरालवाडा,ईम्री, कोटीला ,

८-नाईवाडा, कार्कीवाडा, सारुवाडा, कामीटोल (समग्र नाम पिलि),

९- पिली र तलसेरा ।

पाँखा १-सेवावाडा, खोलावाडा, मेलाघर,

२-अैछिना,

३-जुवाखेत,

४-वोहोरेवाडा, लुवारवाडा, ठकुरीवाडा, कामीवाडा, सार्कीवाडा, दमाईवाडा,

५-लुवाघर, कामीवाडा, वजेडी,

६-कामीवाडा, ठकुरीवाडा, अधिकारीवाडा,

७-गैरावाडा, ठकुरीवाडा, अधिकारीवाडा,

८- चौकीगाउँ, विरुवाडा, नाईवाडा, गोलदेव,

९-चौकीवाडा, चादरवाडा, चतुवाडा, र हिमुगाउँ ।

वदालकोट १.-वरात, वगेडिगाउँ,

२-वदालकोट,

३-जिम्जेडी,

४-सिकु, वावनवाडा ,

५-धतालवाडा गाउँ ,

६-काडागाउँ,

७-कामीगाउँ,

८ धमालीगाउँ, र

९-खैरकोट गाउँ ।

नानीकोट १-वोलीगाउँ,

२-टोलीभडीगाउँ,

३-नुवाघर गाउँ,

४-मयाकोट गाउँ ,

५-नानीकोट गाउँ ,

६-भिटाकोट गाउँ ,

७-वयालागोठि गाउँ,

८-कोटिला गाउँ , र

९-तिखाती गाउँ ।

राम्नाकोट १-वाझकोट,

२-वाहुनवाडा, वाझकोट,

३-वाझकोट, साहीवाडावाझकोट,

४-कामीवाडा, शाहीवाडा,

५-राम्नाकोट,

६-लफागाउँ, कामीवाडा,

७-भंकखाध्दु,

८-खार्दुभकं खाध्दु,

९-खार्दुभकं खाध्दु ।

फुकोट १-फुकोट, दाखेत, ताम्ती,

२-वालुखेत, चुत्रिकोट, कामीटोल,

३-ठोल्म, गरकचा,

४- वाहुनठान, सेरीज्युला, साराकोट, वाईटी,

५-पुच्छे गाउँ,

६-उपरगाउँ, गैरागाउँ, घट्टा,

७-पलाटीवाडा, लेखिकार वाडा,

८-पाटेडिल, रोकायापाटा, वडढुंगा,

९-वाखरकोट, र वास्तोला ।

स्यूना १-वसन्तपुर,

२-वन स्यूना,

३-वन स्यूना,

४-ठुलो विजयपुर,

५-सानो विजयपुर, धाणगाउँ, साहुवाडा,

६-ओखलढुंगा,

७-रानागाउँ,

८-गोरखीवाडा , र

९- वड्डालागाउँ ।

सिपखाना १-सिपखाना, चुडिमुल,

२-लहरेला, भत्तेगडा, तामाकोट,

३-न्यौपानेवाडा, ढुंग्रीकोट, काडागाउँ, टमाटावाडा ,

४-हिपकोट, राउलवाडा, तिरुवावाडा ,

५-पुछुवाडा, छविसेवाडा, जनकोटवाडा,

६-वुडिसैन, वरुकाली ,

७-कोलिगाउँ, वर्षो ढुंगा,

८-कुमालवाडा, नैकेला ,

९-साँकाटिया, र सुनेपानी ।

१० मुम्रा १-क्युरी-१,

२-क्युरी,

३-लंफुगाड,

४-परघर मुम्रा,

५-तलघर मुम्रा,

६-डावुके, हप्पीगाउँ,

७-वुढावाडा, दमाईवाडा,

८-डुमवाडा -कामीवाडा),

९-दहखेत, र वालीपाटा ।

११ मेहलमुडि १-जोगिवाडा,

२-उजेलगाउँ,

३-डाँडाखेत, रीस्कोट-३,

४-डाँडाखेत, रीस्कोट,

५-मालडाँडा, टिकुवा,

६-साकेजिउला ,

७-भियालवाडा,

८-वाहुनवाडा र

९-धामीगाउँ ।

१२ रकु १-लुसागाउँ,

२-लुसागाउँ,

३-सेरी ज्युला,

४-सेरी खुला ,

५-रकु, विष्टवाडा, कुमालेथारी,

६-रकु ,

७-लुयाटा,

८- लुयाटा नाईना, डुल्ने,

९-लुयाटा, र कयारी , ।

१३ कोटवाडा १-कोटगाउँ, माथिल्लोडाँडा गाउँ,

२-पानीखोला , २-ठूला पोखरा, सल्लारुख,

३-लाम्पाटा, लामखेत,

४-निलाखा, डाँडाघर ,

५-सोटरगाउँ ,

६-सोटरगाउँ, गडुल्ले ,

७-तल्ले मझैाना, गडुल्ले,

८-माथिल्लो मझौना, कुमालवाडा ,

९-मझौना,र वडुमेला ।

१४ लालु १-सितला, वेलवाडा, कोल्थला, वुढावाडा,

२-नौलाघर, कुलाघर, तलसेरा,

३-गडिगाउँ, रालवाडा,

४-वावनगाउँ, तलकोट, खुलालु, वार्से

५-पिप्रकोट, कोटवाडा,लाउनडा,

६-देउपातल, ठाडाबाट, पिपलरुख,

७-कालढुंगा, खिरचौका ,

८-कर्कटवाडा, वोरावाडा, ज्ञानेचौर ,

९-ठातीकोट, र गौटेखाल ।

१५ रुप्सा १-सल्लेचौर, सकवारु, सियाला,

२-मालआगन, कोल,

३-पाउनीवन, चम्रेयागडा, खोलापाता, काल्चेनाक,

४-पुरानछानी, काठिरुप्सा, भगाडे ,

५-लिमा, अडेलामाझ घर, घोलेपानी,

६-ओराला, डोक्डा, तल्लो अडेला,

७-धातेगडा, ताक्डा, मयकाईरेली,

८-कोटेना, थालीरुप्सा,

९-माटगाँउ, काफला, पाग्र, र हपहार ।

१६ मालकोट १-राईटा, मुलखेत, विशलडाँडा, तल्ला डुमवाडा ,

२-परे डुमवाडा, धनपाता, दमैवाडा,

३-चौथा, देनवाडा, माडिऔत,

४-सल्लारुख,

५-गैरा, पाग्रा, घुडिवाडार, कुलदेउवाडा, अल्लेडी, रातखाल, रातीमाडि,

६-खोला, गुम्पागडा, धाचुकोट, दलमेना, लौनतला,

७-वागा,

८-उत्सव, सिरुपाता, परडुमवाडा र

९- दुदुल्ली ।

१७ कुमालगाउँ १-कान्छवाडा, वदालकाडा, ढोकन्ना ,

२-मतरगाउँ डडेगरा, सल्लाचौर,

३-भौसाखाल,

४-कुमालगाउँ जिउला तलघर पटेगडा। ,

५-माडेगाउँ, जिउला, तलघर पटेघर,

६-तल्लोभराता, गैरा टुडा ,

७-रागाँकाटेचौर, काडाखेत,

८-पाल्तीगाउ, माथिगोठि, भाटेखरक,

९-माझगाठी, देविटा, डुम्वाडा

१८ भर्ता १-सन्जेलवाडा, वाडासैन, डुम्वाडा,

२-वाडासैन, सेरा, थुनी, विष्टवाडा,

३-साहुवाडा, धौलुवाडा,,

४-भाउसेन, गोठीमुल ,

५-सानवाडा, माथिल्लो डुम्वाडा, हामडी,

६-छाती, सिराडी ,

७-कुइकलेवाडा, तल्लाडुम्वाडा, कनेडा,

८-पोरीपाली, हाम्डी , र

९-राजवाडा ।

१९ सुकाटिया १-ठाना, चौथा,

२-चौलागाईवाडा,

३-सुनारवाडा,

४-अधिकारीवाडा,

५-खतेडीवाडा,

६-खतेलीवाडा,

७-उदागाउँ, -रोकायावाडा, वोहोरावाडा, कार्कीवाडा),

८-वाहुनवाडा, र

९-हाउडी ।

२० मुग्राहा १-कोट, माथिल्लो भडेसैन,

२-वडेसैन, कालेवाडा,

३-सेरा, नाईवाडा ,

४-महतारावाडा, कामीवाडा,

५-कुमालवाडा , दमाईवाडा,

६-काफल काटीया, कामीवाडा,

७-स्यालागाँउ माजिल्लो , स्यालागाँउ तल्लो ,

८-महादेववाडा, समलागाउ, र

९-तल्लो समलागाउ ।

२१ गेला १-मुसेवाडा, दमाईवाडा, भण्डारीवाडा, ओखलढुंगा, गँवलाकोट, माथि कामीवाडा, २-चाहाकोट, माझगेला, कठायतवाडा, सैगेला, भुलु ,

३-औलगेला, कामीवाडा, औलगेला, सेजुवालवाडा ,

४-औलगेल, वावनवाडा ,

५-गुनागाउँ रकालावाडा, पान्तडि वजार ,

६-कुनी,

७-फुर्नी,

८राम्नीगाउँ , र

९-कोटवाडा गाउँ ।

२२ ओदानकु १-ओदागाउँ,कामीगाउं,

२-ओदागाउँ,

३-ओदागाउँ, जिल्ती, घटालीखेत, सिरुपाटा, गैराखाडा,

४-नकु, सिम्खेृत, राँता ,

५-धामीवाडा, सिर्पु ,

६-ओखरवाडा, रातीमाटा ,

७-परघर, हैवाडा ,

८-नाईकेवाडा, विजुपाटा ,

९-पाईवाडा, मुखियावाडा, रावतवाडा, बोहराबाडा ।

२३ चिल्खाया १-लुद्रगाउँ, चिल्खाया,

२-चिल्खाया,

३-कामखेत, ठिम्नीया, नाईवाडा,

४-ढिक्नीयागाउँ ,

५-ढिक्नीयागाउँ,

६-रुडुगाउँ माथिल्ला,

७-रुडुगाउँ तल्लो,

८-रानावाडा,

९-कताम्पुर, थामखेत, आरुघाट वजार ।

२४ छाप्रे १-वालीगाउँ, पारी भण्डारीवाडा, तल्लावारी,

२ -भण्डारावाडा, चादरवाडा, लुवारवाडा, ठुंस्कर, चादेरवाडा

३-मुखियावाडा, कान्छावाडा,

४-माईलीवाडा, विष्टवाडा,

५-माईलीवाडा, रावतवाडा, चादरवाडा,

६-नाईवाडा,

७-मुसुवाडा, गैराकोट ,

८-च्याखावाडा, चौतावाडा,

९-धुरुवाडा, कुवारवाडा,र चौथा ।

२५ जुविथा १-रोकावाडा, चाउर, वाज, सार्कीवाडा,

२-नादुवाडा, जक्नुवाडा,

३-कान्छावाडा, लखनवाडा, दिंगोली, झाल्लुवाडा ,

४-सातलवाडा, माईलीवाडा ,

५-कान्छीवाडा, टयुवाडा, नौलाघर,

६-कान्छीवाडा, डाडाँघर ,

७-नाईवाडा, जेठिवाडा, दुवाडा,

८-पुनेरीवाडा, डाडावाडा,

९-मनुवाडा, कथुवाडा, कथुवाडा भईवाडा, र साईलुवाडा ।

२६ राँचुली १-धनाडा, माथिल्लो धनावाडा,

२-राँचुलीगाउँ, खातीवाडा, कागखाडा,

३-राँचुलीगाउँ, सालवाडा, कामीगाउं,

४-राँचुलीगाउँ, विकमवाडा, नाईवाडा ,

५-रताडागाउँ,

६-रताडागाउँ,

७-रताडा, दियारटोली,

८-भात्तडि गाउँ,

९-भात्तडि गाउँ ।

२७ फोईमहादेव १-तल्लो नाग्मगाउँ,

२-माथिल्लो नाग्मगाउँ,

३-वजेडि, मेहेलसेरा, खोपी,

४-चौडभिग्म, तल्लो भौडभिग्म,

५-ढाँणभिम्स,

६-भाटपानीगाउँ,

७-कासुवाडा, ढोलीवाडा, सार्कीवाडा,

८-धराली, पदमवाडा, रावतवाडा,

९-तल्लो रकालवाडा, र माथिल्लो रकालवाडा

२८ थिर्पु १-फागोटी, कामीगाउं,

२-जसुवाडा, ओदलढुंगा -सार्कीवाडा, कामीवाडा ,

३-लखनवाडा, कामीवाडा,

४-कण्ठुवाडा, दमाईवाडा, कामीवाडा,

५-वैसेनकोट,

६-नाईवाडा,

७-गडवाली, पारौटी, कामीगाउं ,

८-गडवाली, दैनिकर, कामीगाउं

९-सुनावाडा ।

२९ धौलागोह १-डोरी धौलागोह,

२-पनेरा, राडु, उपाध्यायवाडा,

३-वोचथवाडागाउँ,

४-वान्जाडावाडा,

५-भाहगाउँ, मिजुवाडा, ढकेनागाउँ,

६-खाडागाउँ ,

७-लार्फाउँ,

८-पुलाँग र

वडा नं ९ -पुलाँग गाउ ।

३० खिन १-नेटा, कुम,

२-उषाडी ,

३-जाफे,

४-मेहल्या,

५-खिनगाउँ,

६-खिनगाँउ,

७-छलाँहा ,

८-छलाँहा,

९-खिन खेतगोडे र कामीटोल

Skip to toolbar