सूचना तथा समाचार


१९ औ जिल्ला परिषद

१९ औ जिल्ला परिषद तयारी का लागि सभागितानामक योजना तर्जुमा प्रतिक्रिया समय तालिका |  तथ्यांकिय विवरण

तथ्यांकिय विवरण गा.वि.स अनुसार जनसंख्या विवरण सि.नं गा.वि.स कुल घरधुरी कुल महिला कुल पुरुष कुल जनसंख्या १ मान्म ६५७ ३६५७...
थप पढ्नुहोस ...१७ औं जिल्ला परिषदबाट पारित जिल्ला को निर्णय

  १७ औं जिल्ला परिषदबाट पारित जिल्ला को निर्णय

Skip to toolbar