स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि,२०७९ आ.व. २०८०/०८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन कालीकोट जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को जिल्ला दररेट स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन(LED) कार्यविधि,२०७९ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ LISA र FRA को नतिजा सार्वजनिक सम्बन्धमा । स्थानिय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) कार्यविधि,२०७७(संशोधन सहित) छलफल तथा परामर्श गोष्ठी कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा (पालिका प्रमुख/अध्यक्ष र योजना शाखा प्रमुख) अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा । जिल्ला स्थित संघ, प्रदेश र स्थानिय तहहरुको आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठि सम्पन्न

बजेट तथा कार्यक्रम


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व. २०७२।०७३ को वार्षिक आय ब्यय विवरण बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-११- १४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को आ.व. २०७२।०७३ को वार्षिक आय ब्यय विवरण |
१९ औ जिल्ला परिषद २०७३/७४ को बार्षिक नीति , कार्येक्रम तथा बजेट बक्तब्य प्रकाशन, बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-११-१४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोटको १९ औ जिल्ला परिषद २०७३/७४ को बार्षिक नीति , कार्येक्रम तथा बजेट बक्तब्य
बजेट बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-०९-०६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति को बजेट
बजेट सिलिंङ् तथा मार्गदर्शन पठाइएको सम्बन्धमा प्रकाशन, बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-०८-२८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बजेट सिलिंङ् तथा मार्गदर्शन पठाइएको सम्बन्धमा
१८ औ जिल्ला परिषद २०७२-७३ को बार्षिक नीति , कार्येक्रम तथा बजेट बक्तब्य बजेट तथा कार्यक्रम २०७१।१०।२८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को १८ औ जिल्ला परिषद २०७२-७३ को बार्षिक नीति , कार्येक्रम तथा बजेट बक्तब्य |
आ.व. २०७१।०७२ को वार्षिक आय ब्यय विवरण बजेट तथा कार्यक्रम २०७१- १०- १८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को आ.व. २०७१।०७२ को वार्षिक आय ब्यय विवरण |
१७ औ जिल्ला परिषद २०७१-७२ को बार्षिक नीति , कार्येक्रम तथा बजेट बक्तब्य बजेट तथा कार्यक्रम २०७०।११।१८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को १७ औ जिल्ला परिषद २०७१-७२ को बार्षिक नीति , कार्येक्रम तथा बजेट बक्तब्य |
आ.व. २०७०।०७१ को वार्षिक आय ब्यय विवरण बजेट तथा कार्यक्रम २०७०-११-१८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को आ.व. २०७०।०७१ को वार्षिक आय ब्यय विवरण |
१६ औ जिल्ला परिषद २०७०-७१ को बार्षिक नीति , कार्येक्रम तथा बजेट बक्तब्य बजेट तथा कार्यक्रम २०६९।११।३० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को १६ औ जिल्ला परिषद २०७०-७१ को बार्षिक नीति , कार्येक्रम तथा बजेट बक्तब्य |
आ.व. २०६९।०७० को वार्षिक आय ब्यय विवरण बजेट तथा कार्यक्रम २०६९-११-३० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को आ.व. २०६९।०७० को वार्षिक आय ब्यय विवरण |
Skip to toolbar