स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि,२०७९ आ.व. २०८०/०८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन कालीकोट जिल्लाको आ.व.२०८०/०८१ को जिल्ला दररेट स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन(LED) कार्यविधि,२०७९ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ LISA र FRA को नतिजा सार्वजनिक सम्बन्धमा । स्थानिय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) कार्यविधि,२०७७(संशोधन सहित) छलफल तथा परामर्श गोष्ठी कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा (पालिका प्रमुख/अध्यक्ष र योजना शाखा प्रमुख) अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा । जिल्ला स्थित संघ, प्रदेश र स्थानिय तहहरुको आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठि सम्पन्न

जिल्ला योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आवधिक जिल्ला विकास योजना आवधिक योजना, जिल्ला योजना २०७२-०९-०३ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला विकास समिति को आवधिक जिल्ला विकास योजना
क्षमता विकास योजना जिल्ला योजना २०७२-०९-०६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
क्षमता विकास योजना
१६ औं जिल्ला परिषदबाट पारित जिल्ला विकास योजना जिल्ला योजना २०७२-०९-०६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
१६ औं जिल्ला परिषदबाट पारित जिल्ला विकास योजना
१८ औं जिल्ला परिषदवाट पारित वार्षिक जिल्ला विकास योजना जिल्ला योजना २०७१-११-२८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को १८ औं जिल्ला परिषदवाट पारित वार्षिक जिल्ला विकास योजना |
१८ औं जिल्ला परिषदबाट पारित जिल्ला विकास योजना जिल्ला योजना २०७२-०९-०६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक जिल्ला विकास योजना भाग २ आ. व. २०७२/०७३
१७ औं जिल्ला परिषदवाट पारित वार्षिक जिल्ला विकास योजना जिल्ला योजना २०७०-११-२० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को १७ औं जिल्ला परिषदवाट पारित वार्षिक जिल्ला विकास योजना |
१६ औं जिल्ला परिषदबाट पारित जिल्ला विकास योजना जिल्ला योजना २०६९।१२।२९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को १६ औं जिल्ला परिषदबाट पारित जिल्ला विकास योजना
१५ औं जिल्ला परिषदवाट पारित वार्षिक जिल्ला विकास योजना जिल्ला योजना २०६९-१२-०५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को १५ औं जिल्ला परिषदवाट पारित वार्षिक जिल्ला विकास योजना |
१४ औं जिल्ला परिषदवाट पारित वार्षिक जिल्ला विकास योजना जिल्ला योजना २०६७-१२-३० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कालिकोट जिल्ला को १४ औं जिल्ला परिषदवाट पारित वार्षिक जिल्ला विकास योजना |
Skip to toolbar